งานประชาสัมพันธ์

น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


     

นางสุจิตรา ราชจันทร์

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ


     

น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ


     

นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ

นักประชาสัมพันธ์


     

น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน

นักประชาสัมพันธ์


     

นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร

นักประชาสัมพันธ์