ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 17/12/2562 14:29:25     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 95

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ทั้งปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา  2563  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มกราคม  2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กล่าวว่า  “วิทยาลัยนานาชาติ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในระดับนานาชาติทางด้านการเกษตร  ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  พร้อมให้บริการวิชาการและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตลอดจนเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนก่อให้เกิดความเจริญของชุมชนท้องถิ่น และสังคมให้เป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและประชาคมโลกโดยผ่าน การวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง  รวมถึงการสนับสนุนและบริหารจัดการหลักสูตรนาชาติ การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในลักษณะของ One Stop Service Center  โดยในปีการศึกษา 2563 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก  จำนวน  4 หลักสูตร 2  สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง”

คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท และมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด นอกจากนั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขตามที่สาขาวิชากำหนด

ผู้สมัครสามารถดำเนินการส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานได้ 3 วิธี ได้แก่  1.) อัพโหลดใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์  www.grad.mju.ac.th/appy 2.) ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา  3.) ส่งทางไปรษณีย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร. 0 5387 5192  ในวันและเวลาทำการ

----------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญพบกับมิติใหม่ของงานเกษตรที่ทุกคนไม่ควรพลาด งานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที

24/1/2563 14:06:39
100

ม.แม่โจ้ จัดประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา-สืบสานประเพณีล้านนา

3/1/2563 12:00:58
106

ม.แม่โจ้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรประจำปี เล่นกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ กระชับความสามัคคี เฮฮาปาร์ตี้รับปี 2563

23/12/2562 13:21:27
187

ม.แม่โจ้ เจ๋ง..เปิดตัว Applicationใหม่ “Zero Waste MJU” Application สำหรับคนรักษ์โลก

19/12/2562 14:18:05
467

ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

17/12/2562 14:29:25
96

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7 “COWBOY HARLEY” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

17/12/2562 13:35:41
480

ม.แม่โจ้ เป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมต้อนรับทัพนักกีฬาเกษตรจากทั่วประเทศสู่ “เกษตรแดนคาวบอย”

13/12/2562 14:01:41
148

ม.แม่โจ้ MOU กับ บ. อินโนพลาสซีเอ็ม จำกัด ร่วมส่งเสริมวิชาการด้านฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนาโน

11/12/2562 10:18:08
138

อาจารย์ ม.แม่โจ้ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

27/11/2562 16:17:39
114

ม.แม่โจ้ จัด Road Show “สานฝัน เสริมสร้างอนาคต” ยกทีมงานเปิดเวที-แนะแนว-รับสมัครถึงโรงเรียน

21/11/2562 15:21:00
108