โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อย. / GMP / HACCP ตามมาตรฐาน Codex พร้อมเปิดให้บริการแล้ว


ปรับปรุงข้อมูล : 23/1/2562 9:37:04     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 107

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับมาตรฐาน อย. / GMP / HACCP  ตามมาตรฐาน Codex พร้อมเปิดให้บริการแก่เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  นักหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้ดำเนินกิจการ กล่าวว่า “ในการทำเกษตรเรื่องของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเกษตรอินทรีย์   ซึ่งโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์จะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดการสูญเสียของพืชผักอินทรีย์ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของชุมชน  นอกจากนั้นยังตอบสนองการขับเคลื่อนยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ Maejo GO Eco University รองรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากแปลงผลิตพื้นที่นำร่องของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลผลิตของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ภายใต้การส่งเสริมของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย อีกด้วย

โรงคัดบรรจุของมหาวิทยาลัยได้เริ่มจัดตั้งมาแต่ปี 2558 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีทั้งการติดตั้งครุภัณฑ์ ปรับปรุงโครงสร้างโรงงานให้ได้มาตรฐานผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะและของเสียในโรงคัดบรรจุฯ  ทั้งนี้เพื่อลดการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ที่จะจำหน่าย ตามมาตรฐานของ GMP พร้อมทั้งการอบรมเจ้าหน้าที่  และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เป็นอย่างดี 

ในปี 2561 โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ใบอนุญาตเลขที่  50-2-09561  และยังผ่านการรับรอง มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) TAS 9023-2007 และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) TAS 9024-2007  ตามมาตรฐาน Codex ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ซึ่งโรงคัดบรรจุฯแห่งนี้สามารถรองรับผลผลิตอินทรีย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการตัดแต่ง คัดบรรจุ การเก็บรักษารวมถึงการจำหน่ายในตลาดตามมาตรฐานสากลสามารถส่งจำหน่ายได้ทั่วโลก”

เกษตรกรและหน่วยงานเอกชนที่สนใจจะใช้บริการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ติดต่อได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 5040

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัดสัมมนา Thailand x Japan Smart Farming เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกษตรอัจฉริยะระหว่างประเทศ

16/9/2562 15:46:46
14

ขอเชิญบุคลากรแม่โจ้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารหน่วยงาน

12/9/2562 11:42:49
6

คนแม่โจ้สร้างชื่อ เป็นตัวแทนทีมชาติกวาด 4 เหรียญ แข่งเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 14

30/8/2562 16:55:32
103

ม.แม่โจ้ เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดนำเสนอผลงาน สันทรายโมเดล “ฮอมแฮง ฮอมใจ๋ ฮอมกำกึ๊ด ฮ่วมสร้าง บ้านเกิดเมืองนอน”

28/8/2562 16:25:37
94

UBI แม่โจ้จัดประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to market : R2M 2020” ติวเข้มนักศึกษา เฟ้นหาทีมนักวิจัยสู่การประกวดระดับประเทศ

26/8/2562 16:13:56
84

สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ จัดบรรยายพิเศษ “จรรยาบรรณ และการปรับตัวในยุค Disruption” สร้างความเข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพให้บุคลากร

21/8/2562 11:59:04
104

คณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ จัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562

13/8/2562 16:41:22
81

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศผลลูกจ้างประจำ-พนักงานดีเด่น ประจำปี 2561 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญกำลังใจ

25/7/2562 15:07:07
121

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ ฟอร์มทีมเสริมทัพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารดิจิทัล

25/7/2562 15:04:25
105

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

23/7/2562 14:51:44
117