ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561


ปรับปรุงข้อมูล : 27/9/2561 15:30:40     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 138

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 สร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรผู้มีจิตบริการ สร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ อย่างต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ รองอธิการบดี ประธานคณะทำงานคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการสำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า “สำนักงานอธิการบดีเรามีแผนพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพ และให้มีการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ อีกทั้งได้ให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร  โครงการนี้ จึงเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีความโดดเด่นในการให้บริการ ที่ได้รับการเสนอชื่อมาจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี”

ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะทำงานฯ จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน  กองสวัสดิการ และกองการเจ้าหน้าที่  โดยพิจารณาคัดเลือกจาก 2 หลักเกณฑ์คือ คะแนนจากการลงคะแนนเสียงของผู้รับบริการ 70 % และผลคะแนนจากประวัติ ผลงาน และการสัมภาษณ์ อีก 30 %  ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นบุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ  สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 ได้แก่  นางดวงดาว  ศรีวรรณบุตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี 

ผู้ได้รับการคัดเลือก และตัวแทนจากแต่ละหน่วยงาน จะได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
364

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
142

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
391

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
144

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
139

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
104

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
123

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
221

ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์”

11/9/2561 14:42:30
159

KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้

31/8/2561 13:39:43
122