ม.แม่โจ้ พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560


ปรับปรุงข้อมูล : 29/8/2561 16:43:40     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 81

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม  2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี       

นางวราภรณ์  ฟูกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้ง 3 ระดับ  คือ ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับสถาบัน  เพื่อเป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 3 ระดับให้ดำเนินการไปพร้อมกัน ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นผู้ประเมิน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เป็นประธานกรรมการ

สำหรับการประเมินจะพิจารณาใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต, องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย, องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ, องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม การองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  โดยพิจารณาจากการตรวจข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ อธิการบดี คณะผู้บริหาร นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภาฯ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน  ผู้ประกอบการ  ศิษย์เก่าและนักศึกษา รวมถึง ผู้แทนชุมชมและผู้ปกครอง    

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
364

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
142

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
391

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
144

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
139

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
105

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
123

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
221

ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์”

11/9/2561 14:42:30
159

KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้

31/8/2561 13:39:43
122