ม.แม่โจ้ พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560


ปรับปรุงข้อมูล : 29/8/2561 16:43:40     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 101

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม  2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี       

นางวราภรณ์  ฟูกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้ง 3 ระดับ  คือ ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับสถาบัน  เพื่อเป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 3 ระดับให้ดำเนินการไปพร้อมกัน ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นผู้ประเมิน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เป็นประธานกรรมการ

สำหรับการประเมินจะพิจารณาใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต, องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย, องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ, องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม การองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  โดยพิจารณาจากการตรวจข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ อธิการบดี คณะผู้บริหาร นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภาฯ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน  ผู้ประกอบการ  ศิษย์เก่าและนักศึกษา รวมถึง ผู้แทนชุมชมและผู้ปกครอง    

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน Science Summer Camp 2019

6/3/2562 15:59:08
94

ICAPS แม่โจ้ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สร้างทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพรองรับระบบการผลิต

25/2/2562 9:30:53
19

ม.แม่โจ้ – ชุมพร หนุนเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM

14/2/2562 11:48:15
66

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

11/2/2562 9:13:21
82

ขอเชิญส่งแรงใจเชียร์ทีมแม่โจ้ยูไนเต็ด ศึกฟุตบอลไทยลีค 4 ฤดูกาล 2019

8/2/2562 14:43:47
24

คณะบริหาธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

5/2/2562 14:36:41
92

ม.แม่โจ้ ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

4/2/2562 10:12:59
87

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อย. / GMP / HACCP ตามมาตรฐาน Codex พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

23/1/2562 9:37:04
46

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/1/2562 9:59:00
173

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

3/1/2562 14:04:22
71