ม.แม่โจ้ เตรียมรับอินทนิลช่อที่ 83 เข้าสู่รั้วอินทนิล บ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต


ปรับปรุงข้อมูล : 7/6/2561 10:34:10     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 311

“มหาวิทยาลัยแม่โจ้” สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีประวัติศาสตร์ทางการศึกษายาวนานมากว่า 80 ปี เป็นที่ไว้วางใจให้บุตรหลานเลือกเข้ามาศึกษาต่อ ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ อาทิ  มีความเป็นเลิศทางการเกษตร  เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา สร้างความอดทน ฝึกคนให้สู้งาน จบแล้วมีงานทำ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวธรรมชาติสวยงาม ศิษย์แม่โจ้รักสามัคคีกัน

นับจากปี 2477 ถึงวันนี้  84 ปี ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่ มีอัตลักษณ์ชัดเจน และในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาใหม่จากทั่วทุกสารทิศ ทั้งแม่โจ้-แพร่ฯ และแม่โจ้-ชุมพร  กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วอินทนิล ในฐานะอินทนิล ช่อที่ 83 ที่พร้อมจะเบ่งบานและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  เป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปี 2561 หลากหลายกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2561  มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป  โครงการรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2  ได้จัดเตรียมรถคอยรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ และพ่อแม่ผู้ปกครอง  ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และสถานีขนส่งเชียงใหม่(อาเขต) เดินทางสู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และให้น้องๆ ได้รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ต่อไป

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป โครงการผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้จักและรับทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยและแนวทางการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561  เวลา  08.30 น.เป็นต้นไป  นักศึกษาหลักสูตร 4 และ 5 ปี รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองอีกครั้ง ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 , ตรวจร่างกาย ณ อาคารอำนวย  ยศสุข และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี(เทียบเข้าเรียน) รายงานตัวเข้าหอพักเอกชน และรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารแจ้ง)

วันที่ 12  มิถุนายน  2561  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  นักศึกษาหลักสูตร 2 ปี(เทียบเข้าเรียน) รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองอีกครั้ง ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 และในเวลา 14.00 น. โครงการต้อนรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ

วันที่ 13 มิถุนายน  2561  เวลา 08.00-12.00  น.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ทุกคน ทุกหลักสูตร) ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 และในเวลา 13.00 -16.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาตามคณะที่นักศึกษาสังกัด

วันที่ 14-15 มิถุนายน  2561 เวลา 08.00 น.  นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ  “English Day”

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นักศึกษาทุกคนสอบวัดมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00-21.00 น. นักศึกษาใหม่ทุกคน ทุกวิทยาเขต จะเข้าร่วมงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับน้องใหม่ อินทนิลช่อที่ 83 “สู่รั้วอินทนิล” ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่  9

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 05.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตรประเพณีรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 84  เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา  ณ  ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

วันที่  18 มิถุนายน 2561  เวลา 09.30 เป็นต้นไป   นักศึกษาใหม่จะมีการแบ่งกลุ่ม เข้าร่วมโครงการ ฐานปรัชญา “ลูกแม่โจ้  เลิศน้ำใจ  วินัยดี  เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส”  ตามฐานต่างๆ โดยมีวิทยากรประจำฐานคอยให้ความรู้ เพื่อเป็นการทำความรู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้มากขึ้น

วันที่ 19 มิถุนายน  2561  เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป  นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “เดินฐานการเรียนรู้ตามรอยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ” บิดาการเกษตรแม่โจ้ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้ จนได้ชื่อว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้”

วันที่ 20 มิถุนายน  2561   เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  นักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการแม่โจ้ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม (ภายใน/ภายนอก) เพื่อให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลมหาวิทยาลัย  สังคม และชุมชน

วันที่  21 มิถุนายน  2561  รายงานตัว ป.โท ป.เอก และตั้งแต่เวลา  13.30 น.เป็นต้นไป กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ น้อง-พี่  เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี  โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง  ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9  

วันที่  22 มิถุนายน  2561  เวลา 05.30  น.  นักศึกษาใหม่ร่วมโครงการประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้- สันทราย  เพื่อเข้าคารวะนายอำเภอสันทราย  และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องชาวอำเภอสันทราย โดยมีชาวอำเภอสันทรายมาคอยต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันที่ 23  มิถุนายน  2561  เวลา  06.00 น.  โครงการเจิมหน้ารับขวัญอินทนิล ช่อที่ 83 โดยมีรุ่นพี่  ศิษย์เก่าจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์พระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จากนั้นมีพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วง เกษตรศิลปการ บิดาการเกษตรแม่โจ้ และอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต  บุญศรี  วังซ้าย  อธิการบดีคนแรก  

ในช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 83  พิธีกรรมทางล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ  ณ  ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

ทุกกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ก็เพื่อให้นักศึกษาใหม่ อินทนิลช่อที่ 83 ได้พัฒนาศักยภาพ รู้จักการปรับตัวในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดตลอดหลักสูตรจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา  แม้อาจมีอุปสรรคต่างๆ  ก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้  ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  นี่คือเป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม.

เพราะแม่โจ้  คือ แม่โจ้  ถึงแม้กาลเวลาจะล่วงผ่านมาจนย่างเข้า 85 ปี บรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ ลูกแม่โจ้ ก็ยังคงกอดคอ ประคอง ช่วยเหลือ ผลักดัน รักและผูกพัน ดูแลซึ่งกันและกันตลอดไป ช่วยกันฟูมฟักอินทนิลช่อใหม่ให้เติบใหญ่อย่างมั่นคง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต

(**ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ)

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/1/2562 9:59:00
55

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

3/1/2562 14:04:22
19

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
411

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
164

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
463

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
167

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
156

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
123

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
153

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
254