อธิการบดี ม.แม่โจ้ ได้รับผลการประเมินระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2559


ปรับปรุงข้อมูล : 19/5/2561 8:00:11     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 549

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับตำแหน่ง อธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ซึ่งผลการประเมินของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี อยู่ในระดับดีมาก จากผลการประเมินประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชื้หลัก 7 ข้อ ได้ 4.71  ประกอบด้วย  1)การผลิตบัณฑิตและตำแหน่งเปรียบเทียบในกลุ่ม 2)การวิจัย 3)การบริการวิชาการ 4)การบริหารงบประมาณและการเงิน 5)พนักงานและทรัยพยากรมนุษย์ 6)การบริหารและธรรมาภิบาล 7)ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

นอกจากนั้นยังมีจุดเด่นของอธิการบดีและการบริหารงาน คือ เป็นผู้ตระหนักรู้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์ มีธรรมาภิบาล มีการกระจายอำนาจ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ยึดถือคุณธรรม นิติธรรมในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใส บุคลากรภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ มีการสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาระบบในภาพรวม ดังนี้

ด้านวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ด้านวิจัย มีการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย  มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก และได้รับงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในปี 2559 เพิ่มสูงขึ้น

ด้านบริการวิชาการ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ด้านบริหารงบประมาณและการเงิน พบว่างบรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านพนักงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ด้านการบริหารและธรรมาภิบาล  พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 และ 2559 อยู่ในระดับดี ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 61.9

ด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย  ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลังมีรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่าค่าใช้จ่าย ไม่มีภาระความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาว มหาวิทยาลัยสามารถใช้สินทรัพย์ทั้งสิ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เปี่ยมด้วยความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีธรรมาภิบาล ที่สามารถบริหารงานและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างภาคภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน Science Summer Camp 2019

6/3/2562 15:59:08
94

ICAPS แม่โจ้ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สร้างทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพรองรับระบบการผลิต

25/2/2562 9:30:53
19

ม.แม่โจ้ – ชุมพร หนุนเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM

14/2/2562 11:48:15
66

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

11/2/2562 9:13:21
82

ขอเชิญส่งแรงใจเชียร์ทีมแม่โจ้ยูไนเต็ด ศึกฟุตบอลไทยลีค 4 ฤดูกาล 2019

8/2/2562 14:43:47
24

คณะบริหาธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

5/2/2562 14:36:41
92

ม.แม่โจ้ ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

4/2/2562 10:12:59
87

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อย. / GMP / HACCP ตามมาตรฐาน Codex พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

23/1/2562 9:37:04
46

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/1/2562 9:59:00
173

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

3/1/2562 14:04:22
71