อธิการบดี ม.แม่โจ้ ได้รับผลการประเมินระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2559


ปรับปรุงข้อมูล : 19/5/2561 8:00:11     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 342

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับตำแหน่ง อธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ซึ่งผลการประเมินของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี อยู่ในระดับดีมาก จากผลการประเมินประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชื้หลัก 7 ข้อ ได้ 4.71  ประกอบด้วย  1)การผลิตบัณฑิตและตำแหน่งเปรียบเทียบในกลุ่ม 2)การวิจัย 3)การบริการวิชาการ 4)การบริหารงบประมาณและการเงิน 5)พนักงานและทรัยพยากรมนุษย์ 6)การบริหารและธรรมาภิบาล 7)ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

นอกจากนั้นยังมีจุดเด่นของอธิการบดีและการบริหารงาน คือ เป็นผู้ตระหนักรู้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์ มีธรรมาภิบาล มีการกระจายอำนาจ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ยึดถือคุณธรรม นิติธรรมในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใส บุคลากรภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ มีการสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาระบบในภาพรวม ดังนี้

ด้านวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ด้านวิจัย มีการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย  มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก และได้รับงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในปี 2559 เพิ่มสูงขึ้น

ด้านบริการวิชาการ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ด้านบริหารงบประมาณและการเงิน พบว่างบรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านพนักงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ด้านการบริหารและธรรมาภิบาล  พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 และ 2559 อยู่ในระดับดี ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 61.9

ด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย  ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลังมีรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่าค่าใช้จ่าย ไม่มีภาระความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาว มหาวิทยาลัยสามารถใช้สินทรัพย์ทั้งสิ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เปี่ยมด้วยความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีธรรมาภิบาล ที่สามารถบริหารงานและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างภาคภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ เปิดบ้านรับ นศ.ใหม่แม่โจ้ ยิ่งใหญ่ จัดงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 “สู่รั้วอินทนิล” ประจำปี 2561

15/6/2561 22:44:01
39

ม.แม่โจ้ เดินหน้าโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมส่งเสริมนักศึกษาใช้องค์ความรู้คู่วิชาชีวิต สร้างรายได้-สร้างอาชีพ-สร้างอนาคต

15/6/2561 15:39:32
18

ขอเชิญนักวิ่งทั่วไทยมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ การเดิน -วิ่งการกุศลที่ไม่เหมือนใคร “ประเพณี เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชน อิ่มกาย อิ่มใจ ตลอดทาง”

15/6/2561 11:39:32
20

ศูนย์ฯ แม่โจ้โพลล์ จัด Big Cleaning Day บูรณาการการบริหารจัดการขยะในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม

14/6/2561 16:16:01
18

ม.แม่โจ้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 “สู่อนาคตที่สดใส กับมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”

11/6/2561 13:46:40
50

ม.แม่โจ้ เตรียมรับอินทนิลช่อที่ 83 เข้าสู่รั้วอินทนิล บ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต

7/6/2561 10:34:10
136

ม.แม่โจ้ จัดเตรียมต้อนรับน้อง สู่บ้านหลังที่ 2 พร้อม ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

5/6/2561 15:10:18
68

ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมสำคัญ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ และสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้

5/6/2561 11:07:49
33

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข้อเท็จจริงและแสดงเจตนารมณ์ขององค์กร

4/6/2561 14:45:54
44

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.แม่โจ้ หลักสูตรแรกของไทย ที่ยังคงเข้มข้น ฝึกคนเรียนรู้คู่การปฏิบัติจริงมามากกว่า 20 ปี

30/5/2561 11:31:05
25