อธิการบดี ม.แม่โจ้ ได้รับผลการประเมินระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2559


ปรับปรุงข้อมูล : 19/5/2561 8:00:11     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 443

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับตำแหน่ง อธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ซึ่งผลการประเมินของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี อยู่ในระดับดีมาก จากผลการประเมินประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชื้หลัก 7 ข้อ ได้ 4.71  ประกอบด้วย  1)การผลิตบัณฑิตและตำแหน่งเปรียบเทียบในกลุ่ม 2)การวิจัย 3)การบริการวิชาการ 4)การบริหารงบประมาณและการเงิน 5)พนักงานและทรัยพยากรมนุษย์ 6)การบริหารและธรรมาภิบาล 7)ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

นอกจากนั้นยังมีจุดเด่นของอธิการบดีและการบริหารงาน คือ เป็นผู้ตระหนักรู้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์ มีธรรมาภิบาล มีการกระจายอำนาจ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ยึดถือคุณธรรม นิติธรรมในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใส บุคลากรภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ มีการสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาระบบในภาพรวม ดังนี้

ด้านวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ด้านวิจัย มีการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย  มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก และได้รับงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในปี 2559 เพิ่มสูงขึ้น

ด้านบริการวิชาการ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ด้านบริหารงบประมาณและการเงิน พบว่างบรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านพนักงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ด้านการบริหารและธรรมาภิบาล  พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 และ 2559 อยู่ในระดับดี ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 61.9

ด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย  ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลังมีรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่าค่าใช้จ่าย ไม่มีภาระความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาว มหาวิทยาลัยสามารถใช้สินทรัพย์ทั้งสิ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เปี่ยมด้วยความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีธรรมาภิบาล ที่สามารถบริหารงานและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างภาคภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ เชิญ อาจารย์จตุพล ชมภูนิช บรรยายพิเศษแก่บุคลากร

9/8/2561 13:05:37
11

ชาวแม่โจ้รวมใจร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

8/8/2561 11:24:21
32

คณะสถาปัตย์ฯ จัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561

3/8/2561 14:42:24
22

3 สิงหาคม นี้ “กาดแม่โจ้ 2477” ย้ายมาเปิดให้บริการ ณ อาคารแผ่พืชน์

1/8/2561 15:56:35
47

ขอเชิญชาวแม่โจ้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

23/7/2561 16:10:39
84

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีไหว้ครู รำลึกคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2561

18/7/2561 16:29:01
67

กองแนะแนวฯ ม.แม่โจ้ จัดอบรม “บุคลิกภาพ มารยาท วาสนา...มาด้วยกัน” เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่โลกอาชีพ

16/7/2561 16:04:44
58

ศิษย์เก่าแม่โจ้พร้อมใจเจิมหน้าน้องใหม่ ต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 สู่อ้อมอกแม่

21/6/2561 16:40:02
134

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ มทบ.33 นำน้องใหม่ “ผันน้ำดีไล่น้ำเสีย (ต้นน้ำคลองแม่ข่า)” สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการชุมชน

19/6/2561 18:13:09
428

ม.แม่โจ้ เปิดบ้านรับ นศ.ใหม่แม่โจ้ ยิ่งใหญ่ จัดงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 “สู่รั้วอินทนิล” ประจำปี 2561

15/6/2561 22:44:01
143