อธิการบดี ม.แม่โจ้ ได้รับผลการประเมินระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2559


ปรับปรุงข้อมูล : 19/5/2561 8:00:11     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 518

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับตำแหน่ง อธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ซึ่งผลการประเมินของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี อยู่ในระดับดีมาก จากผลการประเมินประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชื้หลัก 7 ข้อ ได้ 4.71  ประกอบด้วย  1)การผลิตบัณฑิตและตำแหน่งเปรียบเทียบในกลุ่ม 2)การวิจัย 3)การบริการวิชาการ 4)การบริหารงบประมาณและการเงิน 5)พนักงานและทรัยพยากรมนุษย์ 6)การบริหารและธรรมาภิบาล 7)ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

นอกจากนั้นยังมีจุดเด่นของอธิการบดีและการบริหารงาน คือ เป็นผู้ตระหนักรู้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์ มีธรรมาภิบาล มีการกระจายอำนาจ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ยึดถือคุณธรรม นิติธรรมในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใส บุคลากรภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ มีการสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาระบบในภาพรวม ดังนี้

ด้านวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ด้านวิจัย มีการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย  มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก และได้รับงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในปี 2559 เพิ่มสูงขึ้น

ด้านบริการวิชาการ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ด้านบริหารงบประมาณและการเงิน พบว่างบรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านพนักงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ด้านการบริหารและธรรมาภิบาล  พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 และ 2559 อยู่ในระดับดี ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 61.9

ด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย  ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลังมีรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่าค่าใช้จ่าย ไม่มีภาระความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาว มหาวิทยาลัยสามารถใช้สินทรัพย์ทั้งสิ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เปี่ยมด้วยความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีธรรมาภิบาล ที่สามารถบริหารงานและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างภาคภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
365

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
143

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
391

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
145

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
139

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
105

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
124

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
222

ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์”

11/9/2561 14:42:30
159

KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้

31/8/2561 13:39:43
122