ขอเชิญร่วมงาน Maejo Fair 2017 โชว์สุดยอดนวัตกรรมโดยนักวิจัยแม่โจ้และเครือข่ายเกษตรครั้งยิ่งใหญ่


ปรับปรุงข้อมูล : 20/11/2560 16:28:00     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 386

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแม่โจ้แฟร์ (Maejo Fair 2017)  มหกรรมนิทรรศการองค์ความรู้ MJU Showreal ครั้งแรกที่ผู้ประกอบการจะได้ซื้องานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์  พร้อม การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 และ งาน 40 ปี พืชผักแม่โจ้  "รวมพลคนตระกูลแตง" ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “สำหรับงานแม่โจ้แฟร์ ในครั้งนี้ เป็นการผนวก 3 กิจกรรมหลักๆ ไว้ด้วยกัน  ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 ที่มีนักวิชาการมารวมตัวกันเพื่อนำเสนอผลงานมากมาย พร้อมทั้งมีเวทีเสวนาทางวิชาการและการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพืชวงศ์แตง ส่วนที่สองคือ งาน 40 ปีพืชผักแม่โจ้ ครั้งยิ่งใหญ่ เตรียมเปิดแปลงโชว์พันธุ์แตงกว่า 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย เพื่อกระตุ้นด้านเมล็ดพันธุ์แตงของไทยให้กว้างขวาง  พร้อมเชิญคนพืชผักแม่โจ้คืนถิ่น และส่วนที่สามคือ มหกรรมนิทรรศการองค์ความรู้ MJU Showreal  ทั้งด้านการวิจัย  นวัตกรรม  บริการวิชาการ  เกษตรอินทรีย์แม่โจ้  โดยเปิดให้ผู้ประกอบการได้พบกับนักวิจัยโดยตรงและสามารถซื้องานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้  รวมถึงการจำหน่ายสินค้าจาก กาดแม่โจ้ 2477 และกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มากมาย  งานนี้จึงเป็นอีกงานสำคัญของชาวเชียงใหม่ที่ไม่ควรพลาด”

สำหรับผลงานเด่นที่น่าสนใจ ของมหกรรมนิทรรศการองค์ความรู้ Maejo Fair 2017 อาทิ ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมขั้นสูงสำหรับไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวเพื่อการผลิตต้นพันธุ์พืชระดับอุตสาหกรรม, การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน , การจัดการระบบน้ำโดยใช้ Application, ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยสำหรับปศุสัตว์และสัตว์น้ำ, นวัตกรรมอาหารสุขภาพและเครื่องสำอางจากทรัพยากรน้ำ, วัสดุเรียบแบบเซรามิกจากส่วนผสมของดินและน้ำยาง, เครื่องสับกิ่งไม้หยอดเหรียญ, การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงหลวง, วัสดุปลูกย่อยสลายได้  โดยจะจัดแสดงตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ข้ามสี่  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในส่วนของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ นักวิชาการ  คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่สาขาเกษตรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรและสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยและพัฒนาการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีผู้สนใจจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ  จำนวน  138  เรื่อง และยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ เรื่อง  งานวิจัยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย รองศาสตราจารย์  ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในช่วงบ่ายของวันที่ 7 ธันวาคม 2560 จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์พืชวงศ์แตงของประเทศไทย”, เรื่อง “สถานการณ์อุตสาหกรรมการแปรรูปแตงกวาดองในตลาดโลก”,  เรื่อง “เทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลแตง”, เรื่อง “กระเทย : เพศเปลี่ยนโฉมหน้าลูกผสมแตงกวา”

ส่วนในวันที่ 8 ธันวาคม  2560 นอกจากการนำเสนอผลงานวิชาการตามกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ แล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง  “ฝ่ากับดัก สายพันธุ์ โรงเรือน วิธีการปลูก สู่ฟาร์มเมลอนไทยที่ยั่งยืน” ซึ่งกิจกรรมในช่วงบ่ายของทั้ง 2 วัน ท่านที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายสามารถเข้าร่วมงานได้..ฟรี  ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

สำหรับงาน 40 ปีพืชผักแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา  วิชรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “นับจากปี 2520 ที่ได้มีการก่อตั้งสาขาพืชผักเป็นครั้ง จวบจนปัจจุบัน สาขาพืชผักแม่โจ้ได้ผลิตบัณฑิตคนพืชผัก กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ กว่า 1,500 คน สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่างๆ มากมาย  สำหรับงานครบรอบ 40 ปีพืชผักในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), และบริษัทเอกชนกว่า 20 บริษัท จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาพืชผักแม่โจ้  ให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบเจอกันและได้ตอบแทนสถาบัน รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมอีกด้วย

นอกเหนือจากการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพืชวงศ์แตงแล้ว ยังมีงานมหกรรมแสดงพันธุ์แตงกวาและแตงร้าน  ซึ่งเป็นการแสดงพันธุ์แตงโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์แตงกวา แตงร้าน ชื่อดังจากทั่วประเทศ จำนวน  22 บริษัทเอกชน และ 2 หน่วยงานราชการ ร่วมจัดแสดงปลูกสาธิต จำนวนกว่า 140 สายพันธุ์ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ร่วมงานได้เห็นถึงความหลากหลายของพันธุ์พืช ตลอดจนนักปรับปรุงพันธุ์ของภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค พร้อมมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เมนูอาหารสุดสร้างสรรค์จากแตงกวา โดยทีมงานคณะพัฒนาการท่องเที่ยว  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์อีกด้วย ณ แปลงสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร

ในส่วนของกิจกรรมศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถึน จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้าจะเป็นพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครูบาจารย์และศิษย์ที่ล่วงลับ ในช่วงบ่ายจะเป็นเวทีเสวนา      หัวข้อ “เรียน + สอนกันอย่างไร ในยุค Thai 4.0 ในสายตาศิษย์เก่าพืชผักแม่โจ้” และในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นกิจกรรมฉลอง 40 ปี พืชผัก และศิษย์เก่าพืชผักแม่โจ้คืนถิ่น  ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่”

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน Maejo Fair 2017  ได้ฟรี  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้แม่โจ้  จ.เชียงใหม่  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  โทรศัพท์ 0 5387 3410 – 1  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยยางพาราให้ผู้สนใจ ฟรี.!

14/3/2561 14:22:43
24

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดปัจฉิมนิเทศ เตรียมพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ

26/2/2561 15:47:30
67

บัณฑิตแม่โจ้รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 เผยข้อมูล ผู้ประกอบการขานรับ มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตแม่โจ้ อย่างต่อเนื่อง

16/2/2561 14:43:09
181

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

16/2/2561 9:31:32
252

ม.แม่โจ้ มอบรางวัลเรียนดี รางวัลแห่งความพากเพียร ให้แก่บัณฑิตแม่โจ้ประจำปีการศึกษา 2559-2560

7/2/2561 16:31:59
100

ขอเชิญร่วมงาน Maejo Book Fair 2018 ความคิดสร้างสรรค์ไม่เคยสิ้นสุด

1/2/2561 15:48:55
107

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ กองทุนฯ กยศ. และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” ถวายเป็นพระราชกุศล

25/1/2561 16:12:05
197

ขอเชิญสมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี รับฟังผลการดำเนินงานและลุ้นรับของรางวัลมากมาย

22/1/2561 17:02:15
94

ม.แม่โจ้จัดอบรมรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วประเทศ...ฟรี!!

22/1/2561 11:11:10
317

ขอเชิญร่วมงาน งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 5 Cowboy Night กระทบไหล่ศิลปินดัง พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

19/1/2561 19:50:54
243