ประวัติความเป็นมา

ขอบเขตภาระงานหลัก

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้    

 

หน่วยสื่อสารมวลชน

 • รวบรวมและผลิตข่าวสำหรับการเผยแพร่ทางสื่อประเภทต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ประสานแหล่งข่าวในการให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนทุกแขนง  งานแถลงข่าวสื่อมวลชน  และดูแลฐานข้อมูลสื่อมวลชน  
 • ติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวต่าง ๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ทุกแขนงเพื่อการรายงานผล 

หน่วยกิจกรรมพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

 • จัดกิจกรรมพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการติดต่อประสานงานทุกช่องทาง
 • ประสานงานและต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยี่ยมชมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

หน่วยผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

 • ออกแบบและผลิตสื่อตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารจัดการและเผยแพร่ ภาพและข้อมูลในระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 • บันทึกรายการหรือข่าวที่ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ และรวบรวมรายงานผล
 • บันทึกภาพนิ่งและผลิตวิดีทัศน์กิจกรรม พร้อมให้บริการสำเนา
 • จัดทำสื่อเผยแพร่ทางจอแอลอีดีหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โถงสำนักงานอธิการบดี

 หน่วยบริหารธุรการ

 • งานทะเบียนรับส่งเอกสารทั้งระบบ
 • งานตอบโต้หนังสือราชการภายในและภายนอก
 • งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายทั้งหมด
 • ฐานข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ รายงานการปฏิบัติราชการ 

 หน่วยวิทยุเพื่อการศึกษา "เสียงจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

 • ผลิตและดำเนินรายการเผยแพร่การออกอากาศสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
 • จัดทำสื่อวิทยุเพื่อการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานวิจัย   กิจกรรมต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยและชุมชน
 • พัฒนาและปรับปรุงผังรายการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
 • สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเสียงจากแม่โจ้
 • พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยุชุมชนเพื่อเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาที่สนใจฝึกประสบการณ์